πατσάβρα (η)

πορόκλαδο (το)

πουλουδιάζω

πεπελός -η -ο

περλαμπαστά

πλημμάρι

πλουμιστός –η -ο

πιλώθω

πεζεβέγκης (o)

πομεινάρκος -η -ο

error: Content is protected !!