σύρω χέρι

σεκλετίζομαι

σβάχια (τα)

σκουπιά (τα)

σούρω

σάχνω, σάζω

σκυλεύγει

σταφυλίνακας (ο)

σκέλια (τα)

σκαρβέλια (τα)

error: Content is protected !!