θάμμα (το)

θωρώ

θεοτικός -η -ο

θυμίζω

θωριά (η)

θρομύλι (το)

θαλα, θελα

θελ’α, θαλ’α

θέτω

θαρρώπως

error: Content is protected !!