κοντυλιά (η)

κομπί (το)

κουτέντα (τα)

κωλοκοκιό (το)

κουδούμαλα (τα)

κοντομερί (το)

κοπελάτα (τα)

κουσούρι (το)

error: Content is protected !!