να τον εδώ

να τπρουκι τπρούκι

νάζι (το)

ναίσκε, ναίσκες

νάκαρα, ανάκαρα (τα)

νάκλια (τα)

ναλέτι (το)

ναλετιάζω

ναμάζι (το)

νάμι (το)

ναμουσούζης (ο)

νάναρα (τα)

ναντζονά

error: Content is protected !!