θαμμή (η)

θολόσταση (η)

θλιφτός -η -ο

θρουλί (το)

θέτω

θελ’α, θαλ’α

θωρώ

θρουλώ -ίζω

error: Content is protected !!