θρινάκι (το)

θαλα, θελα

θάμμα (το)

θωρώ

θεοτικός -η -ο

θαρρώτο

θλιφτός -η -ο

θρομύλι (το)

error: Content is protected !!