χαράκι (το)

χαράκι

χαραμάδι (το)

χάρβαλο (το)

χαρισάρι (το)

χαρουμπίζω

χαρταλάμι (το)

χασές (ο)

χάση (η)

χάσικο (το)

error: Content is protected !!