έω

    0

    έχω. Συνήθης φράση: Θα ιδώ, κι αν έω πολλά θα σου δώσω